Obchodní podmínky

 

 1. Úvodní ustanovení
 2. Vymezení pojmů
 3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
 4. Odstoupení od smlouvy
 5. Cena zboží
 6. Slevy a slevové kupony
 7. Způsoby platby
 8. Způsoby doručení, náklady na doručení
 9. Dodací podmínky
 10. Práva z vadného plnění
 11. Reklamace a záruka zboží
 12. Ochrana osobních údajů
 13. Doručování
 14. Závěrečné ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky platí při nákupu v internetovém obchodě www.parfemy-elnino.cz, provozovaném obchodní společností el nino parfum, s.r.o. se sídlem Pražská 1816, 509 01 Nová Paka, IČ: 25292285, zapsanou u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 13548.
Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím nebo jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.parfemy-elnino.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky.
 

2. Vymezení pojmů

 • Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.
 • Prodávajícím je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 • Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem, a kupující, který spotřebitelem není.
 • Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.
 • Kupující, který není spotřebitelem (dále jen “kupující nikoli spotřebitel“), je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti  nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

3. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 • Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.parfemy-elnino.cz jsou závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil a souhlasí s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem.
 • K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář (veškeré formulářem předepsané údaje a náležitosti) a objednávku odešle.
 •  
 • Věnujte pozornost při vyplňování dodacích údajů. Po odeslání objednávky není z důvodu kontrolního hlášení možné měnit fakturační údaje.
 •  
 • Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
 • Čísla objednávek jsou náhodně generována a slouží jako unikátní heslo pro komunikaci s obchodem. Potvrzení objednávky s jejím číslem je zasláno pouze na e-mail kupujícího (popř. telefon kupujícího v případě osobního odběru) a prodejce nenese zodpovědnost za možné zneužití čísla objednávky a jeho použití jinou osobou.
 • Přílohou potvrzení objednávky je platné znění obchodních podmínek a reklamačního řádu prodávajícího. Kupující by si měl po dobu platnosti záruky potvrzující e-mail uschovat (nemazat), neboť může sloužit jako důkaz v případě rozporů ohledně obsahu obchodních podmínek a reklamačního řádu.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Informace o jednotlivých krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek. Kupující má vždy možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně ji opravit. Před potvrzením objednávky je kupující vždy informován o celkové a konečné částce k úhradě.
 • Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky. Pokud je objednávka hrazena předem, platba vám bude vrácena zpět v několika následujících dnech.
 • Testery nejsou určeny k osobní spotřebě koncovými zákazníky. Testery mohou být použity pouze k prezentaci a vyzkoušení parfémů nebo kosmetiky při prodeji v provozovnách kupujících. Objednávkou testeru kupující bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se nepoužít tester k osobní spotřebě ani jej dále neprodat koncovému zákazníkovi.
 • Veškeré ceny včetně akčních cen platí do odvolání nebo vyprodání zásob. Slevy zboží v akci, akční nabídky a případné osobní slevy nelze kombinovat a sčítat.
 • Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce.
 • Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

4. Odstoupení od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 60 dnů ode dne převzetí zboží.
Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení této smlouvy informovat prodávajícího, společnost el nino parfum, s.r.o. se sídlem Pražská 1816, 509 01 Nová Paka, IČ: 25292285, zapsanou u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 13548.
Na webové stránce prodávajícího může spotřebitel vyplnit elektronický formulář pro odstoupení od smlouvy. Nebo si spotřebitel může stáhnout vzorový formulář ve formátu pdf, písemně ho potvrdit o odeslat na e-mailovou adresu info@elnino.cz.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. K zásilce musí být přiloženy veškeré dokumenty, a to včetně kopie faktury, nebo musí být vznik smlouvy jinak hodnověrně prokázán. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. V případě odstoupení od smlouvy nebo reklamace, budou přijaté peněžní prostředky vráceny na bankovní účet. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodejce má nárok na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do šedesáti (60) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy:

 • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 • v případě pultového prodeje přímo na prodejně (bez existující objednávky z e-shopu),
 • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Zboží je možné vrátit následujícími způsoby:

A)    doručit na některou z našich prodejen

B)    zaslat přes Zásilkovnu
-    Zboží dobře zabalte, na krabici napište „VRÁCENÍ ZBOŽÍ“  a přineste jej na pobočku Zásilkovny, která umožňuje zaslání zboží zpět.
-    Obsluze jen řekněte PIN 98948990 a předejte balíček. Obsluha vám vydá potvrzení o převzetí.
-    Vrácení zboží přes službu Zásilkovna je v případě odstoupení od smlouvy zpoplatněno částkou 50 Kč, která vám bude dodatečně odečtena při vrácení peněz na váš účet. 

C)    zaslat bez dobírky na adresu provozovatele
el nino parfum, s.r.o
Kumburský Újezd 111
509 01 Nová Paka

Prodávající má právo odmítnout vyřízení objednávky v případě, že množství zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro vlastní spotřebu. V případě sporu o to, kolik je obvyklé množství pro běžnou spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko dodavatele. Nákupy ke komerčním účelům na maloobchodních stránkách www.parfemy-elnino.cz jsou výslovně zakázány.


Prodávající si určuje právo zrušit objednávku podle § 2006 - § 2009 Občanského zákoníku. V případě, že tato situace nastane, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího telefonicky, nebo e-mailem za účelem dohody o dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.)

5. Cena zboží

Ceny nabízeného zboží a služeb jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH. Kupující má možnost se před provedením objednávky informovat na info@elnino.cz, po jakou dobu zůstává nabídka v platnosti.
Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Zobrazení zboží

Obrázky a popisky u zboží mohou mít pouze informativní charakter z důvodů nově formulované vůně, či vnějšího vzhledu krabičky.

6. Slevy a slevové kupony

Prodávající poskytne různé druhy slev (objemové apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.
V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či slevového kuponu.
Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevového kuponu odmítnout. V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

7. Způsoby platby

 • na dobírku (hotově při převzetí zboží) - 20 Kč. Zboží zaplatíte až při jeho dodání přímo doručiteli (Česká pošta, případně jiný přepravce).
 • platební kartou - Postup a podrobnosti naleznete ZDE.
 • převodem na účet online - Postup a podrobnosti naleznete ZDE.
 • hotově při osobním odběru - Kde nás naleznete a podrobnosti k osobnímu odběru naleznete ZDE.
 • platební kartou při osobním odběru - Kde nás naleznete a podrobnosti k osobnímu odběru naleznete ZDE.
 • Twisto – odložená platba za nákup. Více info ZDE.

8. Způsob doručení, náklady na doručení

Doručení zajišťuje Česká pošta, Zásilkovna nebo kurýrní společnost PPL. Zboží je doručováno na zákazníkem uvedenou adresu, o odeslání zboží je zákazník informován formou e-mailu a sms. Doručování je zajišťováno v pracovních dnech v průběhu běžné pracovní doby.  Termíny doručení jsou pouze orientační a závisí na aktuální situaci a kapacitách jednotlivých přepravních společností.

Při objednávkách do 300 Kč účtujeme 30 Kč za balné. Zpoplatnění balného u malých zásilek nám pomáhá pokrýt náklady spojené s balícím materiálem a prací skladníků.

 • Česká Pošta, Balík Na poštu 85 Kč, Balík Do ruky 85 Kč, Balík Do Balíkovny 30 Kč vyhledání zásilky je možné ZDE nebo na lince pro zákaznický servis 800 177 889
 • kurýr PPL, doprava 85 Kč vyhledání zásilky je možné ZDE (po zadání čísla zásilky), nebo na lince pro zákaznický servis. Včasné informace o čase doručení s možností změny instrukcí pro doručení - více na www.ppl.cz
 • PPL výdejní místa, doprava 59 Kč. Zásilku si můžete na pobočce PPL Parcelshop vyzvednout ihned, jakmile Vám zašleme e-mail nebo SMS s unikátním PIN pro výdej zásilky a informací – vaše zásilka je připravena k vyzvednutí. Nemůžete-li se na Parcelshop dostavit osobně, je možné PIN pro vyzvednutí poskytnout jakékoliv osobě, která může zásilku vyzvednout za Vás. Více informací na ppl.cz/vydejni-mista.
 • Zásilkovna, doprava 59 Kč. Zásilku si můžete na pobočce Zásilkovny vyzvednout ihned, jakmile Vám zašleme e-mail nebo SMS s Vaším unikátním heslem pro výdej zásilky a informací – Vaše zásilka je připravena k vyzvednutí. Bez znalosti HESLA nebude možné zásilku vydat. Standardní doba uložení zásilky na Zásilkovně je 7 dnů. V případě, že zásilka nesplňuje podmínky rozměrů pro uložení na pobočce Zásilkovny, je směrována na dopravní společnost, která ji doručuje na adresu zákazníka. ( V tomto případě jsou zásilky směrovány na dopravce: Maximální hmotnost zásilky: 5 kg, Maximální rozměr jedné strany zásilky: 70 cm,  Maximální součet rozměrů všech tří stran zásilky: 120 cm (např. zásilka o rozměrech 50×40×30 cm). Na pobočkách zásilkovny je možné platit hotově. Více informací na zasilkovna.cz
 • Zásilkovna na adresu, doprava 85 Kč. Zásilkovna vám osobně doručí zásilku až do rukou, a to na jakoukoliv adresu v Česku. 
 • osobní vyzvednutí, doprava 30 Kč
 • na prodejně v Praze 1 - Na Příkopě 12 (více informací)
 • na prodejně v Praze 8 - Sokolovská 394/17 (více informací)
 • na výdejním místě v Praze 10 - Štěrboholy RP – Kutnohorská 532 (více informací)
 • v centrále v Nové Pace - Pražská 1816 (více informací)

Zákazník je informován pomocí e-mailu a sms, že je zásilka připravena k vyzvednutí.

Jaký je rozdíl mezi doručením Českou poštou a kurýrní společnosti PPL?

Při zvolení doručování Českou poštou je nutné vybrat jeden ze tří způsobů předání Vaší zásilky:

 • Balík Do ruky: v den expedice Vám bude e-mailem zaslána informace o čísle balíku, datu doručení a částce k úhradě. Výhodou je doručení přímo k Vašim rukám. V případě nepřítomnosti má být adresátovi balíku zanecháno „Oznámení o uložení zásilky“, kterou je možno následně vyzvednou do 7 dnů na přepážkách České pošty.
  Upozornění – z mnohých zkušeností je zřejmé, že poštovní doručovatel ne vždy toto oznámení vyplní a zanechá v místě Vašeho bydliště.
 • Balík Na poštu: v den expedice Vám bude e-mailem zaslána informace o čísle balíku, datu doručení a částce k úhradě. Výhodou balíku na poštu je možnost výběru doručení přímo na jednu z 2600 pošt, kterou si sami vyberete.
  POZOR: Balík Vám nebude doručován domů, ale přímo na Vámi vybranou pobočku České pošty!
 • Balík Do balíkovny: na těchto specializovaných Balíkovnách stačí sdělit jen kód pro vyzvednutí zásilky z SMS nebo e-mailu o uložení balíku a uvést jméno adresáta. U vydání zásilek na těchto Balíkovnách je kladen důraz na rychlost a pohodlí zákazníků. Díky vyvolávacím systémům si balík vyzvednete do 3 minut. Balíky připravené k vyzvednutí na poštách nebo u jejich partnerů budou dostupné po dobu 7 kalendářních dní. Balíky připravené v Balíkovna-BOXech budou dostupné po dobu 2 pracovních dní. Přesnou dobu pro vyzvednutí vašeho balíku zjistíte ve Sledování balíku nebo v e-mailu doručeném Českou poštou. Jakmile se bude blížit konec doby pro vyzvednutí, Česká pošta vám dá vědět prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

Jestliže zvolíte doručení přes PPL, na vaši dodací adresu přijede dodávka přepravní společnosti a řidič vám balíček předá. Individuální volby Vašeho doručení - změna adresy, změna data nebo uložení Vaší zásilky lze provést na www.ppl.cz pro doručování společností PPL. Můžete zvolit i doručení do výdejního míst PPL Parcelshop, více info zde.

Ať už zvolíte kterýkoliv ze způsobů dopravy, vždy platí následující:

 • Vždy informujeme zákazníka o odeslání zboží na jeho mailovou adresu a mobilní telefon (pokud byl při odesílání objednávky uveden). Pokud objednané zboží není skladem, kontaktujeme zákazníka telefonicky a navrhneme další postup např. jiné plnění, prodloužení dodací lhůty nebo odstoupení od smlouvy.
 • Daňový doklad – faktura je zaslána zákazníkovi v den expedice jeho zásilky na kontaktní e-mailovou adresu, kterou zadal při odesílání objednávky.

9. Dodací podmínky

Převzetí zboží

Kupující, který není spotřebitel, má povinnost objednané zboží přijmout a překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě zjištění poškození je třeba sepsat zápis s doručovatelem. Pokud zjistí zákazník poškození či jiné nesrovnalosti až po převzetí zásilky, je povinen neprodleně kontaktovat provozovatele prodejny.
Je-li kupujícím spotřebitel, doporučujeme také výše uvedený postup dodržet, předejde tím případným komplikacím. Pokud ovšem kupující spotřebitel uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci.

10. Práva z vadného plnění

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

 • na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 • na odstranění vady opravou věci
 • na přiměřenou slevu z kupní ceny,
 • na odstoupení od smlouvy.

Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, žádá-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vazbu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel.

To neplatí, když:

 • došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
 • použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
 • nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím,
 • prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li, ji anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití, stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

11. Reklamace a záruka zboží

Na veškeré zboží se vztahu záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení běžným užíváním výrobků. Záruční podmínky, rozpor s kupní smlouvou a proces reklamace, uplatnění práv z vadného plnění, upravuje v podrobnostech reklamační řád.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

12. Ochrana osobních údajů


Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

13. Doručování

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

14. Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím, který je bez výhrad přijímá.
V případě změny obchodních podmínek lze získat původní obchodní podmínky platné v době uzavření kupní smlouvy na žádost zaslanou na info@elnino.cz
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád nabývají účinnost 29. 11. 2023. Změny obchodních podmínek a reklamačního řádu jsou vyhrazeny.

 


Archiv obchodních podmínek

Doprava:
Platba:
Certifikace:
Made with by PragueBest