Reklamační řád

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující spotřebitel právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího spotřebitele buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.

To neplatí, pokud kupující spotřebitel před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Rozporem s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc nemá jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že neodpovídá požadavkům právních předpisů, není v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a neodpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Záruční doba

Na veškeré zboží je poskytována záruční doba 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na následující
případy:

 • zboží bylo poškozeno nevhodným, nebo neodborným zacházením,
 • zboží bylo poškozeno přírodními živly,
 • zboží bylo poškozeno běžným opotřebením

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem, a tato se případně dále prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně zboží počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců. 

Reklamace a její uplatnění

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva: 

 • jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží , není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy,
 • jde-li o vady neodstranitelné, které nebrání řádnému užívání věci a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Alergickou reakci, či jiné zdravotní potíže, nelze považovat za vadu výrobku, ale jedná se o individuální reakci na určitou složku v daném produktu.

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Kupující může oznámit oprávněnou reklamaci jednou z následujících možností:

 • jednoduchým formulářem na webu provozovatele
 • na e-mailovou adresu provozovatele info@elnino.cz,
 • poštou na adresu provozovatele,
 • telefonicky na tel. č.: +420 491 204 255
 • osobním doručením na adresu provozovatele,

a následně reklamované zboží doručit prodejci. Učinit tak může následujícími způsoby:

A)    doručit na některou z našich prodejen

B)    zaslat přes Zásilkovnu
-    Zboží dobře zabalte, na krabici napište „REKLAMACE“ a přineste jej na pobočku Zásilkovny, která umožňuje zaslání zboží zpět.
-    Obsluze jen řekněte PIN 98948990 a předejte balíček. Obsluha vám vydá potvrzení o převzetí.
-    Vrácení zboží přes službu Zásilkovna je v případě reklamace ZDARMA.

C)    zaslat bez dobírky na adresu provozovatele
el nino parfum, s.r.o
Kumburský Újezd 111
509 01 Nová Paka

V případě vyplnění formuláře na webu již není třeba nic tisknout a přikládat k reklamovanému zboží. Pokud nevyužijete možnost oznámení reklamace přes formulář na webu, přiložte prosím k reklamovanému zboží kopii prodejního dokladu a vytisknutý reklamační formulář, který si můžete stáhnout ZDE.
Výjimečně se může stát, že předpokládaná hodnota reklamovaného zboží je nižší než přepravní náklady na jeho zaslání zpět k nám. V takovém případě prosím nejprve kontaktujte naše zákaznické oddělení na čísle +420 491 204 255, nebo na e-mailu info@elnino.cz. Posoudíme váš případ individuálně a nalezneme společně nejlepší řešení.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Při nedodržení lhůty pro vyřízení reklamace má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

O vyřízení reklamace bude prodávající kupujícího informovat prostřednictvím e-mailového vyrozumění - do té doby se má za to, že reklamace vyřízena nebyla. O průběhu reklamace se může zákazník informovat na telefonní lince +420 491 204 255.

V případě oprávněné reklamace hradí prodejce minimální náklady spojené se zasláním zboží zpět. Pokud si kupující zvolí např. dražší kurýrní službu oproti běžné poště nebo jiné nejlevnější variantě, vrací prodejce pouze částku odpovídající ceně nejlevnější dopravy, kterou měl v době odesílání kupující na výběr napříč všemi dopravními společnostmi.
V případě neoprávněné reklamace je prodávající povinen vydat písemné odůvodnění tohoto zamítnutí a zároveň spotřebitel nemá nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně.

Doprava:
Platba:
Certifikace:
Made with by PragueBest