Podmínky Affiliate programu Elnino.cz

A. Affiliate partnerský program obecně

 1. Společnost el nino parfum, s. r. o., (dále jen „Provozovatel“) .provozuje Affiliate program Elnino.cz pro podporu prodeje svých produktů a služeb na internetových stránkách (dále jen „Program“), který spočívá v umisťování reklamních a marketingových sdělení (dále jen „Sdělení“) na internetové stránky jiných vlastníků – partnerů programu
 2. Vlastník partnerských internetových stránek (dále jen „Partner“) může na svých internetových stránkách umisťovat Sdělení Provozovatele. Součástí Sdělení je vždy odkaz na internetové stránky Provozovatele (dále jen „Odkaz“) s cílem uskutečnění obchodu (dále jen “Obchod“).
 3. Partnerovi při provedení akce návštěvníka na internetových stránkách Provozovatele a splnění podmínek uvedených dále, vznikne u Provozovatele nárok na vyplacení provize (dále jen „Odměna“), jejíž výše je stanovena a předem dohodnuta při registraci Partnera do Programu.
 4. Přihlášení do Programu probíhá na následující adrese (dále jen „Registrace“):
  https://signup.cj.com/member/login/?cid=4098645#/branded.
 5. Partner prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje při Registraci jsou pravdivé a úplné.
 6. Pro Program platí vedle obecných účastnických podmínek affiliate sítě i tyto Podmínky.

B. Pravidla a omezení spolupráce v affiliate programu

 1. Partner má možnost si na vlastní internetové stránky umístit Sdělení Provozovatele programu. Umístění Sdělení včetně formátu Sdělení podléhá schválení Provozovatele programu.
 2. Partner nemůže umísťovat Sdělení Provozovatele do vyhledavačů (např. Google, Seznam.cz) a usilovat o získání konverzí pomocí PPC reklamy po dohodě s Provozovatelem programu. Umístění Sdělení včetně seznamu klíčových slov, které chce Partner nakupovat, podléhá schválení Provozovatele programu.
 3. Sdělení nesmí být umístěno na stránky s obsahem odporujícím zákonům České republiky, na stránky s pornografickým obsahem anebo internetové stránky s obsahem, který by mohl jinak poškodit dobré jméno Provozovatele. Obsah webu partnera nesmí porušovat práva třetích stran. Provozovatel si vyhrazuje právo, pravidelně kontrolovat obsah stránek a umístění Sdělení na internetových stránkách Partnera.
 4. Partner nesmí napodobovat vzhled internetových stránek Provozovatele či jakkoliv jinak budit v návštěvníkovi dojem, že jsou internetové stránky vlastněny či provozovány Provozovatelem. Logo a další materiály Provozovatele, které nejsou přímo součástí Sdělení, mohou být použity pouze po předchozím písemném souhlasu Provozovatele. Partner nesmí využívat název společnosti Provozovatele jinak než v souvislosti s umístěním Sdělení.
 5. V souvislosti se Sdělením nesmí Partner používat jakákoliv automatická otevírání internetových stránek bez akce návštěvníka webu, např. autohits systémy, načítání webové stránky Provozovatele do pop-up a pop-under oken do iframe apod.
 6. Provedení akce návštěvníka na internetových stránkách Partnera musí být výsledkem jeho svobodného rozhodnutí (vědomě volného jednání), nikoliv jednáním v omylu či důsledkem neodvratitelného procesu.
 7. Sdělení nesmí být umisťována na internetové stránky bez obsahu a na internetové stránky vytvořené pouze za účelem zobrazování reklam, ať už je obsah internetových stránek se Sdělením relevantní či nikoliv.
 8. Partner nesmí využívat rozesílání elektronické pošty bez předchozího schválení Provozovatelem programu. V případě porušení tohoto pravidla nebudou Partnerovi vyplaceny provize vzniklé rozesláním této komunikace. Stejně tak nesmí rozesílat nevyžádanou poštu (spam) a používat jinou nedovolenou formu propagace.
 9. Provozovatel neodpovídá za funkčnost Odkazů v rámci Sdělení ani Obchodu.
 10. Provozovatel nezaručuje žádné minimální počty kliknutí na Odkazy, dobu jejich uskutečnění, ani negarantuje výši Odměn získaných Partnerem podle článku A odst. 1) těchto Podmínek.
 11. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé na základě nefunkčnosti nebo nesprávné funkčnosti Odkazů nebo Obchodu. Provozovatel neodpovídá za škody způsobené nečinností nebo činností třetích stran.
 12. Za obsah internetových stránek Partnera odpovídá Partner.
 13. Vše související se Sdělením a Obchodem je nebo může být předmětem duševního vlastnictví Provozovatele. Partner není oprávněn jakoukoliv část Sdělení nebo Obchodu měnit, pronajímat, půjčovat, prodávat, předávat dalším stranám a ani z nich nebo na jejich základě vytvářet odvozená díla nebo produkty.
 14. Provozovatel má kdykoliv právo změnit obsah i formu Sdělení, případně omezit či pozastavit jeho zobrazování na internetových stránkách Partnera.
 15. Provozovatel má právo odmítnout vyplacení provize za objednávku v případě, že množství zboží neodpovídá obvyklému množství zboží určenému pro vlastní spotřebu. V případě sporu o to, kolik je obvyklé množství pro běžnou spotřebu, je vždy rozhodující stanovisko Provozovatele.

C. Možnosti využití reklamních prostředků a nosičů

 1. Veškeré reklamní prostředky používané Provozovatelem v rámci Programu jsou chráněny autorskými právy. Používání je dovoleno pouze v rámci Programu. Jakékoliv úpravy a změny Sdělení, stejně jako zcela vlastní reklamní výroky Partnera či třetí strany jsou nepřípustné.
 2. Manipulace se Sdělením nebo jejich nesprávné používání povedou k vyloučení Partnera z Programu. Provozovatel si vyhrazuje přesměrování právních nároků, které vzniknou použitím upravených Sdělení (např. chybné ceny), na Partnera.
 3. Jakékoliv použití Sdělení překračující rámec Programu, především komerční šíření nebo rozmnožování je zakázáno resp. vyžaduje předcházející písemný souhlas Provozovatele Programu. Toto platí i pro přijetí do elektronických databází a rozmnožování na CD-ROM, DVD atd. V ostatním platí ustanovení plynoucí z autorského práva a ostatních platných právních předpisů.
 4. Specifikace Sdělení - (textové, grafické)

D. Technické zázemí Programu

Provoz technologie affiliate programu zajišťuje pro Provozovatele společnost VIV NETworks, s.r.o., IČ 28957733, a to na základě uzavřeného smluvního vztahu. Pro účast Partnera v Programu je nutný smluvní vztah mezi Partnerem a společností ValueClick International provozující veřejnou affiliate síť Commission Junction (dále „CJ") za podmínek stanovených CJ.
Technickou podporu poskytuje na e-mailové adrese podpora+parfemy-elnino@vivnetworks.com společnost VIV NETworks, s.r.o..

E. Závěrečná ustanovení

Provozovatel Programu si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv a bez uvedení důvodu změnit. Změny jsou platné 8. den po oznámení změny. Partnerův nesouhlas se změnou Podmínek znamená ukončení smluvního vztahu Programu přede dnem účinnosti změny Podmínek.

Pokud bude nějaké ustanovení Podmínek neúčinné, zůstávají ostatní ustanovení nedotčena. Neúčinné ustanovení se považuje za nahrazené takovým ustanovením, které se právně účinným způsobem ekonomicky nejvíce přibližuje neúčinnému ustanovení.

Tyto Podmínky vstupují v účinnost dne 1. 9. 2013.

Doprava:
Platba:
Certifikace:
Made with by PragueBest